Poradnia Chirurgiczno - Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu zajmuje się rozpoznawaniem, różnicowaniem i leczeniem wad rozwojowych i chorób narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń urazowych kręgosłupa i kończyn; podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu ruchu.

Główne zadania i obowiązki poradni to:

 • badanie ortopedyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • wybór właściwych badań dodatkowych;
 • przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych narządu ruchu i związanych z nim naczyń i nerwów obwodowych;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, tomograficznych, usg, scyntygraficznych i innych;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych (mniej prawdopodobnych);
 • leczenie zachowawcze chorób wrodzonych i nabytych, ostrych i przewlekłych oraz wszelkich urazów (skręcenia, zwichnięcia, złamania) i ich następstw dotyczących narządu ruchu (kręgosłupa, kości, stawów, układu mięśniowo - więzadłowego);
 • znieczulanie miejscowe;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, nadzór nad zmianą opatrunków i czynności pokrewne;
 • kierowanie wczesną i późną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
 • orzekanie w sprawie chorób zawodowych narządu ruchu;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu ruchu;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.