Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna zajmuje się rozpoznawaniem, różnicowaniem i leczeniem zachowawczym i chirurgicznym ostrych i przewlekłych chorób i urazów dróg moczowych i męskich narządów płciowych oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego.

Główne zadania i obowiązki poradni to:

 • badania urologiczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalanie rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych układu moczowego (badanie uroflometryczne);
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, tomograficznych, usg i innych;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
 • pobieranie materiału biologicznego i kierowanie do badań biochemicznych, bakteriologicznych i innych;
 • leczenie zachowawcze ostrych i przewlekłych chorób układu moczowego, takich jak: zapalenia, torbiele, kamica, nowotwory, urazy i wady rozwojowe nerek i dróg moczowych;
 • leczenie zachowawcze ostrych i przewlekłych chorób męskich narządów płciowych różnymi metodami i technikami;
 • wykonywanie nakłuć (punkcji) leczniczych, zakładanie cewników oraz wykonywanie innych zabiegów;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących;
 • sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;
 • prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach urologicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej ( historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu moczowego;
 • doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.