Poradnia K dla kobiet

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna zajmuje się rozpoznaniem, różnicowaniem i leczeniem metodami zachowawczymi i chirurgicznymi chorób żeńskich narządów płciowych i dróg rodnych, sprawuje opiekę lekarską nad kobietą ciężarną i płodem, odbiera poród, udziela porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży; uczestniczy w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia w swojej specjalności.

Główne zadania i obowiązki poradni to:

 • badanie ginekologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia kobiety i płodu;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z kobietą i jej rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • przeprowadzanie badań diagnostycznych, okresowych badań kontrolnych i badań grup o zwiększonym ryzyku choroby;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym cytologicznych;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych (mniej prawdopodobnych);
 • leczenie zachowawcze chorób: zapalnych, pasożytniczych, zakaźnych przenoszonych drogą płciową;
 • sprawowanie opieki lekarskiej nad ciężarną i płodem, w ciąży prawidłowej i ciąży zwiększonego ryzyka;
 • znieczulanie miejscowe;
 • udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji;
 • kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i wykonywanie czynności pokrewnych;
 • udzielanie porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży, porodu i połogu;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej ( historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom kobiecym i patologiom płodu;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.