Poradnia Ogólna

Poradnia Ogólna sprawuje opiekę nad chorymi (wszystkie grupy wiekowe w rodzinie) w określonej populacji, w swoim gabinecie i w domu pacjenta, stawia odpowiednio wcześnie diagnozę pozwalającą na leczenie lub skierowanie do specjalisty; wykonuje badania, jak: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tętna obwodowego i osłuchiwanie dużych naczyń, badanie per rectum, cewnikowanie pęcherza; udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; podejmuje działania zmierzające do zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Główne zadania i obowiązki poradni to:

 • badania i porady lekarskie;
 • leczenie;
 • internistyczna opieka nad kobietą ciężarną;
 • opieka nad noworodkiem;
 • przeprowadzanie podstawowych badań i terapii psychologicznej;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej;
 • prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;
 • prowadzenie działalności zapobiegającej patologiom społecznym;
 • przeprowadzanie szczepień ochronnych;
 • opieka medyczna nad niepełnosprawnymi;
 • orzekanie o stanie zdrowia i niezdolności do pracy oraz wydawanie skierowań, opinii i zaświadczeń (zasiłki, renty itp.);
 • kierowanie na niezbędne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne;
 • czynna koordynacja i nadzór nad przebiegiem leczenia specjalistycznego;
 • kwalifikacja i kierowanie do leczenia sanatoryjnego;
 • zalecania opieki pielęgniarskiej w zakresie środowiskowym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym;